Advokat radi: Jak vyresit pristup ze sousedniho pozemku k vasi nemovitosti

Mate budovu, kde je nezbytna udrzba nebo dokonce ochranne prace, a je mozne tyto prace provadet pouze ze sousednich pozemku nebo budov? V dusledku sporu s vasim sousedem jste se ocitli ve slepe ulicce, protoze vas soused vam odmitl pristup k vasemu majetku.?

Stavebni urad vam muze pomoci splnit dalsi zakonne pozadavky.

Financni prostredky na sousednim pozemku nebo budove

Stavebni urad ma pravo ulozit sousedovi v souladu s ustanovenim cl. 141 zakona c.183/2006 CFU O uzemnim planovani a stavebnich predpisech (dale jen"stavebni zakon") povinnost povolit provadeni techto praci..

Podle citovaneho ustanoveni muze stavebni urad za ucelem vytvoreni podminek k provedeni potrebnych zabezpecovacich praci, nezbytnych zmen nebo udrzovacich praci ulozit sousednim pozemkum nebo stavbam povinnost povolit provadeni praci vlastnikem vlastnickych prav (nebo jinych majetkovych prav). z jejich pozemku nebo budov.

Podminkou objednani stavebniho uradu sousedovi pracovni povoleni je dukaz, ze jste se nedohodli. Zaroven musi existovat verejny zajem na vydani takoveho rozhodnuti (v souladu s ustanovenim cl. 132 odst. 5 zakona o stavebnim zakone), ktere musi stavebni urad ve svem rozhodnuti posoudit a dostatecne oduvodnit...

Ucastnikem tohoto rizeni je na jedne strane ucastnik, v jehoz prospech ma povinnost ulozit, a na druhe strane ucastnik, na jehoz pozemku (nebo stavenisti) maji prace provest...

Stavebni urad musi ve svem rozhodnuti definovat, jake konkretni prace je mozne provest, v jakem rozsahu je mozne sousedske uzemi rozvinout (urcit konkretni vyuzitelny prostor), vymezit obdobi, ve kterem je mozne ho vyuzivat, urcit miru vyuziti nalozeneho pozemku (nebo pouze vstup lidi , je mozne vstoupit na web, je mozne postavit leseni, shromazdit material atd.); stavebni urad je proto povinen omezit vykon praci v rozsahu a case.

Pokud jste vsak v takovem rizeni uspesni a vas soused je povinen povolit udrzbarske prace, jste ze zakona povinni zajistit, aby prace pri vyuzivani jeho pozemku nebo budov co nejmene zasahovaly do vaseho souseda a nezpusobovaly mu nezbytne skody. Po dokonceni prace se od vas vyzaduje obnoveni sousedniho pozemku (nebo budovy) do predchoziho stavu. V pripade, ze svym jednanim zpusobite ujmu sousedovi, budete zodpovedni za nahradu skody.

zatepleni budovy

Vyse uvedene zavery vsak neplati v pripade nutnosti zatepleni budovy, napr. Od sousedniho pozemku.

Zatepleni zdi, ktery se nachazi na samem okraji dvou pozemku, aby objekt po zatepleni vycnival nad sousedu pozemek, by souseda natrvalo omezil. Rozsireni zdi do prostoru nad prilehlym pozemkem by bylo neprimerenym zasahem do vlastnickych prav souseda, protoze vzdusny prostor nad timto uzemim by mel byt povazovan za soucast uzemi a tento prostor patri i vlastnikovi pozemku..

Nejvyssi soud (ve veci sp. Zn. 22 Cdo 1000/2010) uvedl, ze zasah do casti budovy (tj. I izolacnimi stenami) do prostoru nad prilehlym uzemim bez pravniho zakladu je neprijatelny. Do vlastnictvi k pozemku patri i prostor nad jeho povrchem. Toto je vzdy pripad, kdy predmetem sporu neni vyuziti vzdusneho prostoru ve vysi, ktera jiz neni odpovednosti vlastnika pozemku. Z toho vyplyva, ze nelze vyhovet ani zadosti o pristup na sousedni pozemky, aby se mohl uskutecnit takovy plan.

Potrebny pristup na pozemek nebo do budovy

Je treba odlisit od vyse popsane situace, kdy nemate vubec pristup na svuj pozemek (do sve budovy).

Ve smyslu ustanoveni § 170 odst. 2 stavebniho zakona lze pravo na pozemek nebo stavbu zrusit (vyvlastnit) nebo omezit (zrizenim zastavniho prava) rozhodnutim stavebniho uradu, pokud je to nutne k vytvoreni podminek pro nezbytny pristup nebo radne uzivani stavby. nebo prichod na pozemek nebo budovu.

Stavebni urad muze ve svem rozhodnuti (podle dalsich zakonnych podminek) zridit i vecne bremeno, ktere stanovi pravo vyuzivat sousedni oblasti na chozeni nebo vedeni automobilu. V takovem pripade podminky postupu spravniho organu upravuje zakon c. 184/2006 Sb. O vyvlastneni.

Takovy postup je mozny pouze tehdy, pokud stavebni urad rozhodne, ze pristup k vasemu majetku neni odlisny, zejmena se souhlasem ucastniku nebo treba po verejne pristupne komunikaci urcene k pouziti..

JUDr. Pavlina Uhlirova, pravnicka
Zdroj: JUDr. Pavlina Uhlirova.

Advokat se specializaci na soukrome a mezinarodni obchodni pravo, stavebni a spravni pravo. Poskytuje dlouhodobou pravni pomoc v oblasti stavebniho prava, zejmena stavebnim uradem ve vsech oblastech jejich cinnosti.
SIT: www.
MNE: uhlirova
T: +420 731 037 288

Zanechte Svůj Komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here